Dennis Stone Washington 1983 Violin Top

Dennis Stone, Washington 1983