Hiroshi Kono Violin Viola Fine Instrument

Hiroshi Kono Viola 12″ – 14″