Hiroshi Kono Viola

Hiroshi Kono Viola 15.5″ – 16″