Hiroshi Kono Viola Student Instrument

Hiroshi Kono Viola 15.5″ – 16″